รายการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
- พิมพ์วุฒิบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พิมพ์วุฒิบัตร :: การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และครูในการบริหารจัดการและใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนประชารัฐ)
- พิมพ์วุฒิบัตร :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)